Calendar日历

显示日期,支持农历和自定义内容


基本用法

FirstDayOfWeek可以设置从星期几开始,默认是周一
2021 年 09 月
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

显示农历

2021 年 09 月辛丑(牛)年八月十三
30廿三
31廿四
1廿五
2廿六
3廿七
4廿八
5廿九
6三十
7初一
8初二
9初三
10初四
11初五
12初六
13初七
14初八
15初九
16初十
17十一
18十二
19十三
20十四
21十五
22十六
23十七
24十八
25十九
26廿十
27廿一
28廿二
29廿三
30廿四
1廿五
2廿六
3廿七
4廿八
5廿九
6初一
7初二
8初三
9初四
10初五

绑定和事件

OnValueChanged事件参数是CalendarDay对象,可以访问当前日期和农历信息
date : 9/21/2021 4:12:11 AM
2021 年 09 月
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

自定义内容

使用DaySlot卡槽可以自定义内容
2021 年 09 月
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
  • 17 十一
  • 看电影
  • 逛街
18
19
20
21
22
23
24
  • 25 十九
  • 学习
  • 看书
  • 《月亮和六便士》
  • 《刀锋》
  • 《人生的枷锁》
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

文档